(Transparent) متغیر باشد

طراحی پوستر تبلیغاتی در تبلیغات محیطی نقش مهمی دارد. طراحی کرد اما نقش مهمی در شکل گیری و تحول طراحی پوستر مدرن داشت. یکی از آن رنگ ها اصلی ترین نقش را در رنگ ها دارد و بخش بیشتری از پوستر را تشکیل می دهد . زیرا بخش عمده نیازهایی که پوستر می بایستی به آنها پاسخ گوید نیازهای ناشی از اشاعه مصرف کنندگی اقتصادی و فرهنگی بود . این روز ها سازمان ها برای هر بخش از تبلیغات خود از طراحی پوستر منحصر به فرد برای هر موضوعی استفاده می کنند. در طرح های آماده پوستر دیواری نیز انواع طرح های مدرن و سنتی وجود دارد و بیشتر خریداران دیگر نیازی نمیبینند تا از طرح های سفارشی استفاده کنند. فرم ها هم مانند رنگ ها از اجزای تشکیل دهنده طراحی پوستر تبلیغاتی در فتوشاپ هستند که منظور از فرم در فتوشاپ همان اشکال و نمادهای بکار رفته در عکس پوسترها می باشد که بر اساس طراحان مجرب طراحی شده است و هر یک برای تاثیر گذاری بیشتر در ذهن مشتریان بکار می رود که فرم ها هم مانند رنگ ها دارای معنی و مفاهیمی هستند که باید هر یک را با توجه به کارایی های که دارند مورد استفاده قرار گیرند.

طراحی پوستر گرافیکی به معنای طراحی پوستر در فتوشاپ است که از چند ابزار ثابت (رنگ و فونت و فرم ) تشکیل می شود و رنگ ها در پوستر سهم قابل توجهی از بابت اثر بخشی و موفقیت در اطلاع رسانی دارد و همیشه بهتر است از سه نوع رنگ مهم و اصلی در فتوشاپ استفاده کنید و رنگ مهم ترین ابزار در پوستر تبلیغاتی است. این نوع پوستر معمولا برای تبلیغ و یا اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام و … معمولا طراحی پوستر را به انواع پوسترهای سياسی، فرهنگی، تئاتر، سينما، آموزشی اطلاعرسانی، اجتماعی، تجاری و تبليغاتی، و حتی تزئينی دستهبندی و تفکيك میكنند. اما واقعيت آن است كه به صورت رسمی و قابل استناد، تاريخ طراحی پوسترهای امروزی ايران با طراحی پوسترهای سينمايی آغاز شده است. طراحي پوستر در ايران، درمقايسه با تاريخ طراحي گرافيك، حتي اگر تلاشهای صنيعالملك را آغاز تاريخ طراحي گرافيك ايران فرض كنيم(افشار مهاجر، 1384و پاكباز، 1381)، گونهاي نوظهور است؛ گونهاي كه از سالهاي نخست سدة چهارده ش.

بنابراين، چه بخواهيم روند شکلگيری طراحی پوستر در ايران را بررسی كنيم و چه در پی شناخت و تبيين چگونگی ورود عکاسی به طراحی پوستر در ايران باشيم، ناچاريم از سالهای نخست سدة چهاردهم شروع كنيم و در غياب ساير انواع پوستر حتی پوسترهای تئاتر كه نمونهای از آن در دسترس نيست بحث را با پوسترهای سينمايی آغاز نماييم . باتوجه به تعريف امروزي و مرسوم طراحي پوستر، ملاحظه میشود كه در تاريخ گرافيك ايران، تا سالهاي نخست دهة1300 ،گونهاي بااين عنوان شکل نگرفته است.گويا حضور پوسترهاي مرسوم در اجتماع ايران با پوسترهاي اعلامیه مانند تئاتر آغاز میشود؛ هرچند مرتضي مميز، از نوعي اعلانگونه ياد ميكند كه از حدود يکصد و پنجاه سال قبل در ايران مرسوم بوده است و آن تصاوير ائمة اطهار و اماكن مقدسه يا جملات و نوشتارهاي مذهبي و اخلاقي و ادبي بوده كه بر كاغذ رسم، نقاشي، و تزئين ميشد و به صورت دستساز يا چاپ سنگي در تعداد كم تکثير ميگرديد(مهرابي، 1371 ،مقدمه).

زيرا اعلان نيز مثل همه توليدات گرافيکي، به خاطر نياز و سفارش بازار و جامعه به وجود آمد”(مهرابي، 1371 ،مقدمه). اما توليدات سينمای ايران، به صورت رسمی و حرفهای، با ساخته شدن فيلم”آبیو رابی”توسط آوانس اوگانيانس، آغاز میشود و دورة نخست فيلمسازی ايران تا سال 1316ش. ادامه پيدا میكند. ازهمين رو، تا يکی دو دهة پايانی سدة سيزدهم، توليد پوستر در ايران ضرورت نداشت و حتی در سالهای پايانی سدة سيزدهم تا دهههای نخست سدة چهاردهم، كه به خاطر شرايط جديد، حضور آن، به آرامی، بر در و ديوار شهرهای بزرگ تحميل شد، مشاهده میشود كه توليد پوستر به فراخور نياز بازار و اجتماع در يکی دو شاخه از انواع آن يعنی تئاتر و سينما رواج يافت(مهرابی، 1371؛ روحانی، 1356و مسبوق، 1388). به اين ترتيب، آغاز تاريخ پوسترهای امروزی ايران با آغاز سينمای ايران گره میخورد. اتفاقی كه مرتضي مميز نيز در مقدمة كتاب پوسترهاي فيلم تاريخ سينماي ايران مورد تأكيد قرار میدهد:”واقعيت آن است كه اولين اعلانها و پوسترهايي كه به شکل و شمايل كنوني ساخته شده ابتدا براي كاربردهاي سينمايي بود و در سالهاي بعد از 1310 طراحي و مطرح گرديد. اینها اساساً با هدف فروش آنها به طرفداران چاپ می شوند. پوسترهای دیواری کلاسیک یک خصوصیت مشترک دارند و آن خصوصیت این است که تمام این پوسترها، آرامشبخش هستند و رنگهای ملایم و دلنشینی در آنها به کار رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید